چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

10 مورد مهم از چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

1- مفاهیم اولیه وب (HTML/CSS، XML/JSON, وبسرور، وبسرویس)
2- مفاهیم مقدماتی شبکه (IP, protocol, socket)
3- مفاهیم Unicode
4- مفاهیم اولیه Memory
5- شی گرایی
6- مفاهیم الگو ها در شی گرایی
7- مفاهیم اولیه امنیت نرم افزار/داده (SQL Injection, DDoS, Auth, XSS)
8- دیتابیس ها
9- مفاهیم Date/Time, Timezone
10- مدیریت سورس توسط Git/TFS

– ترجیحاً UnitTesting
– ترجیحاً internals زبان و بستر مورد استفاده