تابع strip_tags در PHP و کاربرد آن

تابع strip_tags در PHP و کاربرد آن

معرفی تابع strip_tags در PHP و کاربرد جالب آن برای حذف تگ از رشته ی مورد نظر تا به حال پیش آمده که بخواهید رشته ای که داخلش تگ HTML وجود دارد را بدون آن تگ ها استفاده کنید و خلاص شدن از تگ ها برایتان آزاردهنده باشد؟ فرض کنید میخواهید متنی پر از تگ…