چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

چیزهایی که برنامه نویس باید بداند

10 مورد مهم از چیزهایی که برنامه نویس باید بداند 1- مفاهیم اولیه وب (HTML/CSS، XML/JSON, وبسرور، وبسرویس) 2- مفاهیم مقدماتی شبکه (IP, protocol, socket) 3- مفاهیم Unicode 4- مفاهیم اولیه Memory 5- شی گرایی 6- مفاهیم الگو ها در شی گرایی 7- مفاهیم اولیه امنیت نرم افزار/داده (SQL Injection, DDoS, Auth, XSS) 8- دیتابیس…